Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Všeobecné obchodné podmienky GameCraft Online

Všeobecné podmienky účasti na kurze GameCraft Online pre školský rok 2021/2022
(ďalej len “Zmluva”)

I.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti detí na vzdelávacích kurzoch GameCraft Online. Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Organizátora a rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa/Objednávateľa.

a) Organizátor: Hemisféra ľavá o.z., Viedenská cesta 257, 85101 Bratislava, IČO: 52630226, DIČ: 2121139053

(ďalej len “Organizátor”)
b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba – rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa

spôsobilý na právne úkony (ďalej len “ Objednávateľ ”).

c) Kurzom GameCraft Online sa rozumie: poskytovanie online vzdelávania v oblasti programovania hier, gamedizajnu, alebo počítačovej grafiky v maximálne 15 člennej skupine detí, v priebehu školského roka, t.j. október až jún, v online priestore (ďalej len “ Kurz ”):

d) Jedna online lekcia trvá 2 hodiny (2x 60 minút), ďalej len “Lekcia

 

II.
Zmluvný vzťah

a) Objednávateľ si výberá Kurz na stránke www.hemisfera.sk, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia), ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom

b) Organizátor potvrdí registráciu Objednávateľovi vystavením zálohovej faktúry (čl. III, bod d) tejto Zmluvy), ktorú odošle e-mailom na adresu z prijatého formulára. Odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí registrácie, ktorého súčasťou je zálohová faktúra, dochádza zo strany Organizátora k záväznému potvrdeniu prihlásenia

c) zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Organizátorom vzniká dňom prijatia (prvej) úhrady na bankový účet Organizátora (čl. III., bod e) tejto Zmluvy

d) Objednávateľ prihlasuje dieťa záväzne na vybraný počet Lekcií z kalendára v ponuke, ktorá je súčasťou online prihlasovacieho formulára a to v období:

 • od prvého mesiaca nástupu až do konca júna

e) Kurz sa koná v dňoch, termínoch, ktoré vopred určí Organizátor a ponuku zverejní na svojej webovej stránke v kalendári, ktorý je súčasťou prihlasovacieho formulára

f) Organizátor zverejní minimálny povinný počet objednaných Lekcií, ktoré si môže Objednávateľ vybrať v online prihlasovacom formulári

 • minimálny povinný počet objednaných lekcií je 6,
 • a znižuje sa iba v prípade, ak je počet zostávajúcich lekcií (platný v deň prihlásenia) nižší akominimálny povinný počet objednaných lekcií pre 1 dieťa

g) Objednávateľ si vyberie z ponuky termínov v kalendári podľa vlastných preferencií

h) Objednávateľ má možnosť prihlásiť dieťa na Kurz kedykoľvek v priebehu školského roka. Organizátor sa v takom prípade zaväzuje fakturovať Objednávateľovi cenu za Kurz v nadväznosti na aktuálny počet kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca Kurzu od dátumu prihlásenia

i) Kurz sa koná len v priebehu školského roka, t.j. v dňoch školského vyučovania a nekoná sa v priebehu školských prázdnin, v dňoch pracovného pokoja, v dňoch štátneho sviatku

j) víkendový Kurz sa koná v sobotu a nekoná sa v priebehu školských prázdnin, v dňoch pracovného pokoja a v dňoch štátneho sviatku

III.
Cena

a) Cena za Kurz závisí od zvoleného počtu Lekcií v online formulári

b) Cena za jednu lekciu Kurzu klesá podľa celkového počtu objednaných lekcií. To znamená, že čím viac Lekcií si Objednávateľ objedná, tým výhodnejšiu cenu za 1 Lekciu získa. Cena za 1 Lekciu je viditeľne zobrazená vo zverejnenom prihlasovacom online formulári.

c) Cena zahŕňa:

 • vzdelávanie detí podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve
 • náhradné hodiny v prípade ochorenia dieťaťa
 • učebné materiály na stránke hemisféra.me (možnosť pracovať aj z domu)
 • virtuálne mince pre deti na nákup v Gamecraftovom obchode

d) Organizátor posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom Objednávateľovi zálohovú faktúru

e) Objednávateľ má možnosť uhrádzať cenu Kurzu:

 • mesačne – v pomernej výške z celkovej ceny Kurzu, a to v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov viazaných k celkovej objednávke lekcií
 • jednorázovo – v plnej výške objednaných lekcií Kurzu. Jednorázová platba je cenovo zvýhodnená, podľa aktuálne platného cenníka.

f) Objednávateľ, ktorý obdržal zálohovú faktúru sa zaväzuje uhradiť cenu za Kurz bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Organizátora:

 • najneskôr 14 dní od vystavenia zálohovej faktúry
 • ako variabilný symbol (VS) uvedie číslo vygenerované prihlasovacím systémom (VS jeuvedený v zálohovej faktúre)
 • v poznámke uvedie meno dieťaťa
 • peňažný ústav – Tatra Banka a.s. – názov účtu: Hemisféra ľavá o.z. – číslo účtu: 29 44076095/1100 – IBAN: SK59 1100 0000 0029 4407 6095

g) ak Objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, odošle mu Organizátor upomienku č.1, v ktorej ho vyzve k neodkladnej úhrade. Ak Objednávateľ neuhradí po výzve upomienkou č.1 zálohovú faktúru, odošle mu Organizátor emailom upomienku č.2. Ak Objednávateľ opäť neuhradí po výzve upomienkou č.2 zálohovú faktúru, je Organizátor oprávnený využiť všetky dostupné právne prostriedky na vymáhanie pohľadávky.

h) ak Objednávateľ neuhradí dve za sebou nasledujúce mesačné platby (čl. III, bod d), Organizátor má právo uvoľniť miesto na Kurze inému záujemcovi. Objednávateľ je povinný neodkladne doplatiť dlžnú čiastku za všetky absolvované mesiace Kurzu k čomu ho zaväzuje táto Zmluva.

i) Organizátor sa zaväzuje po prijatí jednorázovej alebo mesačnej platby na príslušný bankový účet odoslať Objednávateľovi e-mailom potvrdenie o prijatej platbe.

j) ak má Objednávateľ záujem o doručenie daňového dokladu – t.j. faktúry, oznámi to Organizátorovi písomne. Organizátor sa v takom prípade zaväzuje poslať faktúru – daňový doklad Objednávateľovi ako prílohu e-mailovej správy.

k) všetky ceny uvedené v prihlasovacom formulári sú konečné. Akciové ceny a zľavy sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, či individuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé b) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu Kurzu podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve

c) Objednávateľ je povinný o všetkých zmenách týkajúcich sa účasti dieťaťa na Kurze – prihlásenie, odhlásenie, zmena zvolených dní v týždni, náhradné Lekcie a pod. – informovať Organizátora písomnou formou, e-mailom na adrese [email protected]

d) v prípade neúčasti dieťaťa na Kurze Organizátor uhradenú cenu za vymeškané Lekcie Objednávateľovi nevracia

e) V prípade vymeškania Lekcie má Objednávateľ nárok na:

 1. náhradnú Lekciu, ktorú si môže dieťa vyčerpať najneskôr jeden kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom Lekciu vymeškal
 2. náhradné Lekcie si môže dieťa vyčerpať v ktorýkoľvek deň v týždni, kedy sa Kurz koná (vrátane dní, na ktoré sa neviaže jeho prihláška)
 3. náhradné hodiny je možné si vyčerpať aj na víkendovom Kurze
 4. o požiadavke vyčerpať si náhradné hodiny informuje Objednávateľ Organizátora písomne na adrese [email protected] a náhradnú hodinu si vyčerpá až po potvrdení termínu zo strany Organizátora
 5. na konkrétnom termíne náhradnej hodiny je možné sa vopred dohodnúť aj s príslušným lektorom. Bez predošlého súhlasu lektora však nie je možné vyčerpať si náhradnú Lekciu
 6. v prípade, že Objednávateľovi nevyhovuje žiaden z ponúknutých termínov náhradnej Lekcie, nevzniká mu nárok na inú kompenzáciu

f) Objednávateľ sa zaväzuje informovať svoje dieťa o presnom čase konania Kurzu, aj o všetkých doplňujúcich informáciách, popr. zmenách, ktoré mu zo strany Organizátora budú doručené e-mailom

g) Objednávateľ má právo požiadať Organizátora o informácie týkajúce sa pokrokov dieťaťa na Kurze, popr. o projektoch na ktorých dieťa pracuje

 

V.
Práva a povinnosti Organizátora

a) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve

b) Organizátor nenesie zodpovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organizáciou a konaním Kurzu (zmluvní partneri a subdodávatelia)

c) ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností (napr. nedostatočný počet prihlásených detí) zmeniť podmienky, alebo zrušiť naplánovaný Kurz ešte pred jeho zahájením, navrhne Objednávateľovi zmenu za Kurz prebehajúci online v inom čase. Ak Objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí Organizátor mu vráti 100% uhradenej sumy a to len v prípade, že sa Kurz, na ktorý dieťa pôvodne prihlásil vôbec nezahájil.

d) pri zrušení Kurzu z dôvodu neobsadenia (nedostatočného počtu prihlásených detí) musí byť Objednávateľ informovaný najneskôr 3 dni pred nástupom na Kurz. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne, e-mailom.

e) Organizátor sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne

 

VI.
Odstúpenie od zmluvy

a) Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a to iba písomnou formou, e-mailom.

b) Objednávateľovi odstúpením od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie uhradenej sumy za Kurz, ani jej pomernej časti.

c) Odstúpenie od Zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi.

d) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Objednávateľ neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy

 

VII.
Záverečné ustanovenia

a) Objednávateľ prijatím podmienok tejto Zmluvy zároveň súhlasí s príhlasovaním dieťaťa na webové stránky podľa potrieb výučby na Kurze (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

b) Objednávateľ týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na Kurz organizovaný Organizátorom v súlade s GDPR

c) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov z Kurzu, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo na propagačné účely

d) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy z Kurzov ďalej spracovať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít spoločnosti

e) súhlas so spracovaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, e-mailom odvolať.

f) pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky

g) právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení

h) obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť

i) tieto Všeobecné podmienky účasti na Kurze Gamecraft nadobúdajú platnosť od 9.9.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväzného prihlásenia dieťaťa na Kurz Gamecraft.

Všeobecné obchodné podmienky pre: