Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Hemisféra ľavá, o.z.

(ďalej len „ Prevádzkovateľ “) bude v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon “) spracúvať Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • a) krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum registrácie, typ školy.
 • b) ďalšie osobné údaje dobrovoľne uvádzané v registračnom formulári alebo dobrovoľne nám poskytnuté, vrátane ďalších kontaktných údajov
 • c) ďalšie osobné údaje získavané počas komunikácie s Vami, audiovizuálne vyhotovenia z podujatí organizovaných prevádzkovateľom
 • d) materiály a projekty nahraté do systému Gamisféra.

Prevádzkovateľ bude v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracovávať na účel:

 • i) uzatvorenia resp. plnenia zmluvy, t. j. aby pre Vás mohla pripraviť a zabezpečovať podujatie, kurz, tábor na ktoré sa registrujete, osobné údaje podľa písm. a) a b),
 • ii) ochrany svojich práv a oprávnených záujmov osobné údaje podľa písm. a),
 • iii) vedenia štatistiky osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Osobné údaje budú na tento účel anonymizované. To znamená, že na štatistické účely sa nebude spracúvať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa ani žiadne ďalšie kontaktné údaje ani číslo účtu;
 • iv) plnenia povinností v zmysle príslušných právnych predpisov osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Ide napríklad o potrebu viesť potrebné záznamy v účtovníctve a
 • v) zasielania elektronickej pošty na účel priameho marketingu ďalších podujatí organizovaných Prevádzkovateľom v súlade s 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty
 • vi) a používanie audiovizuálnych nahrávok a fotografií z podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

Na spracovanie osobných údajov podľa bodu i) až iv) sa Váš súhlas nevyžaduje.

Údaje podľa bodu vi) sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok pre dané podujatie, kurz, tábor.

Máte právo kedykoľvek Prevádzkovateľovi zaslať písomnú žiadosť o skončenie zasielania správ podľa bodu v). Ihneď po doručení Vašej žiadosti bude Vaša e-mailová adresa vymazaná z databázy na účel podľa bodu v).

Vyplnením nepovinných položiek registračného formulára vyjadrujete súhlas s ich spracovaním na vyššie uvedené účely. Aj ak nepovinné položky vyplníte, svoj súhlas so spracúvaním v nich uvedených osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

 • právo na vydanie potvrdenia, či Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje

Podrobnosti o Vašich právach upravuje Zákon a predovšetkým jeho § 28 a § 29 .

Vaše žiadosti o skončenie zasielania správ podľa bodu v), odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa písm. b) ako aj žiadosti, ktorými uplatňujete Vaše práva podľa zákona môžete zasielať na e-mailovú adresu: [email protected] alebo na poštovú adresu Viedenská cesta 257, 85101, Bratislava.