Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Všeobecné obchodné podmienky Darčekové Poukazy

Všeobecné podmienky nákupu darčekových poukážok na stránke www.hemisfera.sk
(ďalej len “Zmluva”)

I.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá nákupu a predaja darčekových poukážok, ktoré súvisia so vzdelávacími aktivitami organizácie Hemisféra ľavá o.z. Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Organizátora a Objednávateľa.

a) Organizátor: Hemisféra ľavá o.z., Viedenská cesta 257, 85101 Bratislava, IČO: 52630226, DIČ: 2121139053

(ďalej len “Organizátor”)
b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len “Objednávateľ ”).

c) Darčekovou poukážkou sa rozumie sezónna poukážka, ktorú Organizátor ponúka na predaj na svojej webovej stránke www.hemisfera.sk, jej použitie sa viaže výhradne na vzdelávacie aktivity z ponuky Organizátora, jej platnosť je časovo obmedzená a Objednávateľovi je doručená v elektronickej podobe (ďalej len “ Poukážka ”)

d) Vzdelávacie aktivity Organizátora sú ponúkané v podobe krátkodobých alebo dlhodobých kurzov pre deti a dospelých v oblasti vývoja počítačových hier (ďalej len “Kurz”)

 

II.
Zmluvný vzťah

a) Objednávateľ si výberá Poukážku z ponuky na stránke www.hemisfera.sk, vyplní a odošle online prihlasovací formulár

b) Organizátor potvrdí prijatie Objednávateľovi vystavením zálohovej faktúry (čl. III tejto Zmluvy), ktorú odošle e-mailom na adresu z prijatého formulára. Odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vyplneného formulára, ktorého súčasťou je zálohová faktúra, dochádza zo strany Organizátora k potvrdeniu záväznej objednávky

c) zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Organizátorom vzniká dňom prijatia platby na bankový účet Organizátora (čl. III. tejto Zmluvy)

d) platnosť Poukážky je viditeľne uvedená na doručenej darčekovej Poukážke a zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Organizátorom zaniká posledným dňom platnosti Poukážky.

 

III.
Cena

a) Cena za Poukážku je viditeľne zverejnená v ponuke na webovej stránke podľa aktuálne platného cenníka Organizátora (ďalej len “Cena”)

b) Objednávateľ odoslaním vyplneného online formulára súhlasí s výškou Ceny

c) Cena zahŕňa:

 • podľa výberu Poukážky na webovej stránke:
  • a) kredit v hodnote (Eur), ktorú si Objednávateľ zvolil vo formulári
  • b) hodnotu vybraného Kurzu na ktorý sa viaže sezónna darčeková Poukážka
 • unikátny zľavový kód, ktorý získava iba Objednávateľ a použije ho pri vypĺňaní online prihlasovacieho formulára keď objednáva konkrétny Kurz z ponuky vzdelávacích aktivít Organizátora
 • uplatnenie zľavového kódu:
  • a) v prípade zakúpeného kreditu automaticky odpočíta uvedenú hodnotu v Eur z celkovej výšky objednávky vybraného Kurzu
  • b) v prípade zakúpenej hodnoty konkrétneho Kurzu pokryje pri objednávke celkovú výšku hodnoty Kurzu v Eur, na ktorý sa Poukážka viaže
  • c) každý zľavový kód na Poukážke je unikátny a je možné uplatniť ho iba 1 krát, použitý zľavový kód nie je možné uplatniť opakovane
 • doručenie Darčekovej Poukážky e-mailom Objednávateľovi po prijatí platby

d) Organizátor posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom Objednávateľovi zálohovú faktúru

e) Objednávateľ uhradí Cenu jednorázovo, t.j. v plnej výške objednanej hodnoty Poukážky.

f) Objednávateľ, ktorý obdržal zálohovú faktúru sa zaväzuje uhradiť Cenu bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Organizátora:

 • najneskôr 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry
 • ako variabilný symbol (VS) uvedie číslo vygenerované prihlasovacím systémom (VS jeuvedený v zálohovej faktúre)
 • peňažný ústav – Tatra Banka a.s. – názov účtu: Hemisféra ľavá o.z. – číslo účtu: 29 4407 6095/1100 – IBAN: SK59 1100 0000 0029 4407 6095

g) ak Objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, odošle mu Organizátor upomienku, v ktorej ho vyzve k neodkladnej úhrade.

h) ak Objednávateľ neuhradí upomienku, objednávka Poukážky stráca platnosť

i) Organizátor sa zaväzuje po prijatí platby na príslušný bankový účet odoslať Objednávateľovi e-mailom potvrdenie o prijatej platbe a Darčekovú Poukážku v prílohe emailu a to najneskôr v 7 dňovej lehote od prijatia platby.

j) ak má Objednávateľ záujem o doručenie daňového dokladu – t.j. faktúry, oznámi to Organizátorovi písomne. Organizátor sa v takom prípade zaväzuje poslať faktúru – daňový doklad Objednávateľovi ako prílohu e-mailovej správy.

k) všetky ceny uvedené na webovej stránke Organizátora sú konečné. Akciové ceny a zľavy sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, či individuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

IV.
Práva a povinnosti

a) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé b) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve
c) Objednávateľ nemá nárok na vrátenie uhradenej Ceny za Poukážku

d) Objednávateľ má právo objednať si ľubovoľný počet Poukážok ale pri plnení, t.j. pri uplatnení Poukážky môže použiť naraz iba 1 zľavový kupón v 1 samostatnej objednávke Kurzu z ponuky Organizátora

e) Po uplynutí doby platnosti Darčekovej Poukážky stráca Objednávateľ nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Darčekovej poukážky bez nároku na vrátenie zaplatenej Ceny za Darčekovú Poukážku.

f) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve
g) Organizátor sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne

h) Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Darčekovej poukážky a nie je povinný poskytnúť Objednávateľovi náhradnú Darčekovú Poukážku.

 

V.

Odstúpenie od zmluvy

a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu a to iba písomnou formou, e-mailom.

b) Objednávateľovi odstúpením od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie uhradenej sumy za Poukážku, ani jej pomernej časti.

c) Odstúpenie od Zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi.

d) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Objednávateľ neplní povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy

 

VII.
Záverečné ustanovenia

b) Objednávateľ týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

d) Organizátor je oprávnený osobné údaje ďalej spracovať na účely súvisiace s administratívnymi úkonmi viazanými k faktuácii a doručeniu Poukážky

e) súhlas so spracovaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, e-mailom odvolať.

f) pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky

g) právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení

h) obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky Zmluvy sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť

i) tieto Všeobecné podmienky účasti na Kurze Gamecraft nadobúdajú platnosť od 1.12.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväzného prihlásenia dieťaťa na Kurz Gamecraft.

Všeobecné obchodné podmienky pre: