Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Všeobecné obchodné podmienky Vytvor Si Hru

Všeobecné podmienky účasti na kurze Vytvor Si Hru (ďalej len “Zmluva”)

I.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti detí na sérii krátkych vzdelávacích online kurzov Vytvor Si Hru.

a) Organizátor: Hemisféra ľavá o.z., Viedenská cesta 257, 85101 Bratislava, IČO: 52630226, DIČ: 2121139053

(ďalej len “Organizátor”)
b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba – rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa

spôsobilý na právne úkony (ďalej len “ Objednávateľ ”).

c) Sériou online kurzov Vytvor Si Hru sa rozumejú 3 krátke kurzy vývoja počítačových hier, kontinuálne na seba nadväzujúce a rozdelené do kategórii podľa veku. Na každom krátkom kurze dieťa vytvorí jednu hru (ďalej len “Séria kurzov”)

  • 8-10rokov-séria/balíček=3kurzy/3hry=3x3lekcie
  • 11-13rokov-séria/balíček=3kurzy/3hry=2x3lekcie+1x4lekcie
  • 14-17rokov-séria/balíček=3kurzy/3hry=3x4lekcie

d) Každý krátky kurz online vzdelávania v Sérii kurzov obsahuje výučbu v oblasti programovania hier, gamedizajnu a počítačovej grafiky, v maximálne 8 člennej skupine detí a pod vedením lektora (ďalej len “Kurz”)

e) Jedna online lekcia trvá 2 hodiny, t.j. 2x 60 minút, (ďalej len “Lekcia”)

f) Kurz obsahuje Lekcie, vopred objednané v online prihlasovacom formulári, zverejnenom na webovej stránke Organizátora

 

II.
Zmluvný vzťah

a) Objednávateľ si výberá Sériu kurzov na stránke www.hemisfera.sk, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia), ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom

b) Organizátor potvrdí registráciu Objednávateľovi vystavením zálohovej faktúry (čl. III, bod d) tejto Zmluvy), ktorú odošle e-mailom na adresu z prijatého formulára. Odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí registrácie, ktorého súčasťou je zálohová faktúra, dochádza zo strany Organizátora k záväznému potvrdeniu prihlásenia

c) zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Organizátorom vzniká dňom prijatia úhrady na bankový účet Organizátora (čl. III., bod e) tejto Zmluvy) alebo dňom nástupu dieťaťa na 1.lekciu Kurzu

d) Objednávateľ prihlasuje dieťa záväzne na všetky Lekcie vybrané z kalendára v ponuke, ktorá je súčasťou online prihlasovacieho formulára.

e) Kurz sa koná v dňoch, termínoch, ktoré vopred určí Organizátor a ponuku zverejní na svojej webovej stránke v kalendári, ktorý je súčasťou prihlasovacieho formulára

f) Objednávateľ si vyberie z ponuky termínov v kalendári podľa vlastných preferencií

 

III.
Cena

a) Cena za Sériu kurzov je zverejnená na webovej stránke Organizátora (ďalej len “Cena”)

b) Cena zahŕňa:

  • účasť na Lekciách vopred objednaných v kalendári online formulára
  • vzdelávanie detí podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve

c) Organizátor posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom Objednávateľovi zálohovú faktúru

d) Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu jednorázovo, t.j. v plnej výške alebo v 2 splátkach. Spôsob platby si Objednávateľ záväzne vyberá v prihláške online prihlasovacieho formulára.

e) Objednávateľ, ktorý obdržal zálohovú faktúru sa zaväzuje uhradiť cenu bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Organizátora:

  • najneskôr 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry
  • ako variabilný symbol (VS) uvedie číslo vygenerované prihlasovacím systémom (VS jeuvedený v zálohovej faktúre)
  • v poznámke uvedie meno dieťaťa
  • peňažný ústav – Tatra Banka a.s. – názov účtu: Hemisféra ľavá o.z. – číslo účtu: 29 44076095/1100 – IBAN: SK59 1100 0000 0029 4407 6095

f) ak Objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, uvedenom v zálohovej faktúre, nevzniká mu nárok na účasť na Sérii kurzov

g) Organizátor sa zaväzuje po prijatí platby na príslušný bankový účet odoslať Objednávateľovi e-mailom potvrdenie o prijatej platbe

h) ak má Objednávateľ záujem o doručenie daňového dokladu – t.j. faktúry, oznámi to Organizátorovi písomne. Organizátor sa v takom prípade zaväzuje poslať faktúru – daňový doklad Objednávateľovi ako prílohu e-mailovej správy.

i) všetky ceny uvedené v prihlasovacom formulári sú konečné. Akciové ceny a zľavy sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, či individuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé b) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve

c) v prípade neúčasti dieťaťa Organizátor uhradenú cenu za vymeškané Lekcie Objednávateľovi nevracia

d) V prípade vymeškania Lekcie môže Organizátor ponúknuť dieťaťu náhradnú Lekciu, a to iba v prípade, že Organizátor má súbežne otvorenú inú skupinu, ktorá je v kontinuálnej výučbe v uvedenom kalendárnom období na rovnakej Lekcii v poradí Lekcií na seba nadväzujúcich v rámci Série kurzov

e) V prípade, že nie je možné z objektívnych príčin ponúknuť náhradnú lekciu, poskytne Organizátor Objednávateľovi nahrávku z vymeškanej lekcie

f) Objednávateľ sa zaväzuje informovať svoje dieťa o presnom čase konania Kurzu, aj o všetkých doplňujúcich informáciách, popr. zmenách, ktoré mu zo strany Organizátora budú doručené e-mailom

 

V.
Sezónna akciová ponuka

a)  sezónne môže Objednávateľ ponúkať k Sérii kurzov podľa tejto Zmluvy ako bonus krátky kurz Moja Prvá Hra zadarmo. Časovo obmedzenú akciovú ponuku zverejní na svojej webovej stránke. V takom prípade platí, že ku každej Sérii kurzov Objednávateľ získava ďalšie 3 lekcie kurzu Moja Prvá hra bezplatne, to znamená, že Cena za objednanú Sériu kurzov sa nemení ale navýši sa o 3 ďalšie lekcie. Účasť na kurze Moja Prvá Hra má samostatné Všeobecné podmienky účasti, zverejnené na webovej stránke Organizátora.

b)  Ak si Objednávateľ objednal Sériu kurzov v rámci platnej sezónnej akciovej ponuky a jeho súčasťou je krátky kurz Moja Prvá hra zadarmo, má Objednávateľ nárok na vrátenie celkovej uhradenej Ceny za Sériu kurzov a to v prípade, že dieťa po absolvovaní 3 lekcií kurzu Moja Prvá Hra nechce ďalej pokračovať vo vzdelávaní na Sérii kurzov Vytvor Si Hru.

c)  vrátenie uhradenej sumy si môže nárokovať iba Objednávateľ, ktorý pri objednávke získal kurz Moja Prvá Hra zadarmo v sezónnej akciovej ponuke Organizátora

d)  V prípade vzniku nároku na vrátenie uhradenej sumy za Sériu kurzov, vráti Organizátor Objednávateľovi sumu viazanú k objednávke Série kurzov, a to v plnej výške prijatej na bankový účet k aktuálnemu kalendárnemu dňu.

 

VI.
Práva a povinnosti Organizátora

a) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve

b) Organizátor sa zaväzuje informovať Objednávateľa o podrobnostiach účasti na Sérii Kurzov e-mailom najneskôr 1 deň pred nástupom na prvú Lekciu

c) ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností (napr. nedostatočný počet prihlásených detí) zmeniť podmienky, alebo zrušiť naplánovaný Kurz ešte pred jeho zahájením, navrhne Objednávateľovi zmenu za iný termín prebehajúci v online s rovnakýcm obsahom. Ak Objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí Organizátor mu vráti 100% uhradenej sumy a to len v prípade, že sa Kurz, na ktorý dieťa pôvodne prihlásil vôbec nezahájil.

d) Organizátor sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne

 

VII.
Odstúpenie od zmluvy

a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu a to iba písomnou formou, e-mailom.

b) Objednávateľovi odstúpením od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie uhradenej sumy za Kurz, ani jej pomernej časti.

c) Odstúpenie od Zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi.

d) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Objednávateľ neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy

 

VIII.
Záverečné ustanovenia

a) Objednávateľ prijatím podmienok tejto Zmluvy zároveň súhlasí s príhlasovaním dieťaťa na webové stránky podľa potrieb výučby na Kurze (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

b) Objednávateľ týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na Kurz organizovaný Organizátorom v súlade s GDPR

c) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov z Kurzu, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo na propagačné účely

d) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy z Kurzov ďalej spracovať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít spoločnosti

e) súhlas so spracovaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, e-mailom odvolať.

f) pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky

g) právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení

h) obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť

i) tieto Všeobecné podmienky účasti na Kurze nadobúdajú platnosť od 1.11.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväzného prihlásenia dieťaťa na Sériu kurzov Vytvor Si Hru.

Všeobecné obchodné podmienky pre: