Darujte Hemisfére 2% z dane!

Vaše príspevky použijeme na rozvoj vzdelávania v oblasti tvorby digitálnych hier na Slovensku:

rozšírime naše vzdelávanie do ďalších regiónov
poskytneme štipendiá deťom zo znevýhodneného prostredia
podporíme tvorbu herných projektov absolventov našej letnej školy Summer Game Dev

Ďakujeme.

Všeobecné obchodné podmienky Moja Prvá Hra

I.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti detí na krátkom vzdelávacom kurze GameCraft Online – Moja Prvá Hra.

a) Organizátor: Hemisféra ľavá o.z., Viedenská cesta 257, 85101 Bratislava, IČO: 52630226, DIČ: 2121139053

(ďalej len “Organizátor”)
b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba – rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa

spôsobilý na právne úkony (ďalej len “ Objednávateľ ”).

c) Kurzom Moja Prvá Hra sa rozumejú: 3 lekcie na kurze online vzdelávania pre deti od 8 do 15 rokov, v oblasti programovania hier, gamedizajnu, alebo počítačovej grafiky, v maximálne 15 člennej skupine detí, v priebehu školského roka, a pod vedením lektora (ďalej len “ Kurz ”):

d) Jedna online lekcia trvá 2 hodiny (2x 60 minút), ďalej len “Lekcia
e) Kurz obsahuje presne 3 Lekcie, vopred objednané v online prihlasovacom formulári, zverejnenom na webovej stránke Organizátora

 

II.
Zmluvný vzťah

a) Objednávateľ si výberá Kurz na stránke www.hemisfera.sk, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia), ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom

b) Organizátor potvrdí registráciu Objednávateľovi vystavením zálohovej faktúry (čl. III, bod d) tejto Zmluvy), ktorú odošle e-mailom na adresu z prijatého formulára. Odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí registrácie, ktorého súčasťou je zálohová faktúra, dochádza zo strany Organizátora k záväznému potvrdeniu prihlásenia

c) zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Organizátorom vzniká dňom prijatia úhrady na bankový účet Organizátora (čl. III., bod e) tejto Zmluvy

d) Objednávateľ prihlasuje dieťa záväzne na 3 Lekcie vybrané z kalendára v ponuke, ktorá je súčasťou online prihlasovacieho formulára.

e) Kurz sa koná v dňoch, termínoch, ktoré vopred určí Organizátor a ponuku zverejní na svojej webovej stránke v kalendári, ktorý je súčasťou prihlasovacieho formulára

f) Objednávateľ si vyberie z ponuky termínov v kalendári podľa vlastných preferencií

 

III.
Cena

a) Cena za Kurz je zverejnená na webovej stránke Organizátora

b) Cena zahŕňa:

  • účasť na 3 Lekciách (3x 120 min) vopred objednaných v kalendári online formulára
  • vzdelávanie detí podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve

c) Organizátor posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom Objednávateľovi zálohovú faktúru

d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu Kurzu jednorázovo v plnej výške (čl.III., bod a) tejto Zmluvy)

e) Objednávateľ, ktorý obdržal zálohovú faktúru sa zaväzuje uhradiť cenu za Kurz bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Organizátora:

  • najneskôr 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry
  • ako variabilný symbol (VS) uvedie číslo vygenerované prihlasovacím systémom (VS jeuvedený v zálohovej faktúre)
  • v poznámke uvedie meno dieťaťa
  • peňažný ústav – Tatra Banka a.s. – názov účtu: Hemisféra ľavá o.z. – číslo účtu: 29 44076095/1100 – IBAN: SK59 1100 0000 0029 4407 6095

f) ak Objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, uvedenom v zálohovej faktúre, nevzniká mu nárok na účasť na Kurze

g) Organizátor sa zaväzuje po prijatí platby na príslušný bankový účet odoslať Objednávateľovi e-mailom potvrdenie o prijatej platbe

h) ak má Objednávateľ záujem o doručenie daňového dokladu – t.j. faktúry, oznámi to Organizátorovi písomne. Organizátor sa v takom prípade zaväzuje poslať faktúru – daňový doklad Objednávateľovi ako prílohu e-mailovej správy.

i) všetky ceny uvedené v prihlasovacom formulári sú konečné. Akciové ceny a zľavy sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, či individuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé b) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu Kurzu podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve

c) v prípade neúčasti dieťaťa na Kurze Organizátor uhradenú cenu za vymeškané Lekcie Objednávateľovi nevracia

d) V prípade vymeškania Lekcie Objednávateľovi nevzniká nárok na náhradnú Lekciu

e) Objednávateľ sa zaväzuje informovať svoje dieťa o presnom čase konania Kurzu, aj o všetkých doplňujúcich informáciách, popr. zmenách, ktoré mu zo strany Organizátora budú doručené e-mailom

 

V.
Práva a povinnosti Organizátora

a) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve

b) Organizátor sa zaväzuje informovať Objednávateľa o podrobnostiach účasti na Kurze e-mailom najneskôr 1 deň pred nástupom na Kurz

c) ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností (napr. nedostatočný počet prihlásených detí) zmeniť podmienky, alebo zrušiť naplánovaný Kurz ešte pred jeho zahájením, navrhne Objednávateľovi zmenu za Kurz prebehajúci online v inom čase. Ak Objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí Organizátor mu vráti 100% uhradenej sumy a to len v prípade, že sa Kurz, na ktorý dieťa pôvodne prihlásil vôbec nezahájil.

d) Organizátor sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne

 

VI.
Odstúpenie od zmluvy

a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu a to iba písomnou formou, e-mailom.

b) Objednávateľovi odstúpením od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie uhradenej sumy za Kurz, ani jej pomernej časti.

c) Odstúpenie od Zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi.

d) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Objednávateľ neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy

 

VII.
Záverečné ustanovenia

a) Objednávateľ prijatím podmienok tejto Zmluvy zároveň súhlasí s príhlasovaním dieťaťa na webové stránky podľa potrieb výučby na Kurze (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

b) Objednávateľ týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na Kurz organizovaný Organizátorom v súlade s GDPR

c) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov z Kurzu, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo na propagačné účely

d) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy z Kurzov ďalej spracovať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít spoločnosti

e) súhlas so spracovaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, e-mailom odvolať.

f) pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky

g) právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení

h) obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť

i) tieto Všeobecné podmienky účasti na Kurze nadobúdajú platnosť od 9.9.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväzného prihlásenia dieťaťa na Kurz Gamecraft Online – Moja Prvá Hra.

Všeobecné obchodné podmienky pre: